top of page
Image by Joshua Hoehne

הרשמה לאגודה

הרשמה וחידוש חברות לשנת 2023

דמי החבר לשנת 2023 הם בסך 422 ש"ח.
גימלאים שאינם משתכרים, ישלמו 295 ש"ח.
סטודנטים לתואר ראשון שאינם משתכרים, בשנה האחרונה ללימודיהם,
יתקבלו כמועמדים לחברות באגודה ללא תשלום במשך שנה קלנדרית אחת.

 

יש להדפיס את הטופס המצורףלמלא ולשלוח למייל
academicisr1@gmail.com
או לפקס מספר: 08-6171347

אפשרויות תשלום:

א. הוראת קבע בבנק     ב. בכרטיס אשראי     ג. בהמחאה אישית

bottom of page