logo

Israel Association of Graduates in the Social Sciences and Humanities

האגודה מהי?

אגודת האקדמאים למדעי החברה והרוח בישראל נוסדה בשנת 1956, כארגון גג מדעי וחברתי לכל בעלי המקצועות בתחום מדעי החברה והרוח. היא עונה לצרכים אקדמיים, תרבותיים וחברתיים, כמפורט להלן, ומאופיינת בקהילה האקדמית כארגון וולנטרי איכותי, הנהנה מיוקרה חברתית ומקצועית. 

בפעילות העניפה והמגוונת של האגודה היא משקיעה את מלוא המאמצים והאמצעים, כדי להעניק לחבריה תמורה מלאה ומשמעותית, הרגשת שותפות והנאה, תוך מתן אפשרויות רבות ליצירת קשרים מקצועיים וחברתיים עם עמיתים במגוון מקצועות המח"ר. 

השתייכות לאגודת האקדמאים מעניקה יתרון מיוחד על פני האחרים ומאפשרת לחבריה לשמש "כתובת" מקצועית וחברתית. 

תקנון האגודה


מטרות האגודה

א. העלאת הרמה האקדמית והמקצועית של ציבור האקדמאים במדעי החברה והרוח בישראל.
ב. עידוד המחקר העיוני והמעשי בתחום מדעי החברה והרוח.
ג. טיפוח קשרים עם אוניברסיטאות, מכללות ומוסדות מחקר בארץ ובעולם.
ד. טיפול ברישוי מקצועות מדעי החברה והרוח.
ה. מעורבות פעילה בענייני המדינה, החברה והמדע בישראל.
ו. הקמה והפעלה של מרכז בינלאומי לחינוך לדמוקרטיה ולשוויון.
ז. סיוע לקליטה חברתית של עולים אקדמאים.
ח. קיום פעילות חינוכית, תרבותית וחברתית.


פעולות האגודה

א. עידוד השתלמות אקדמית ומחקר מדעי, באמצעות הענקת מלגות ופרסי עידוד (ללומדים לתואר Ph.D, למסיימי תואר .M.A בהצטיינות יתרה, למחברי ספרים, מחקרים ופרסומים מדעיים).
ב. הקמת קרנות מחקר והשגת אמצעים כספיים לביצוע מחקרים יזומים ע"י האגודה.
ג. עריכת קורסים, סימפוזיונים, חוגי השתלמות, סמינרים, ימי עיון, סיורים מקצועיים וכיו"ב.
ד. קיום כנסים ארציים וסימפוזיונים בינלאומיים, בשיתוף מוסדות ועמיתים בארץ ובחו"ל.
ה. ייצוג האקדמאים במדעי החברה והרוח במישור האקדמי בארץ ובעולם.
ו. קיום "במת האקדמאי" - מוקד לדיונים בענייני המדינה, החברה והמדע.
ז. קיום קשרים בינלאומיים וחילופי משלחות מקצועיות.
ח. קיום חוג מנהלים בכירים וחוגים מקצועיים אחרים.
ט. פעילות חינוכית קהילתית להקניית ערכי הדמוקרטיה והשוויון ולקירוב הלבבות בין העדות והעליות השונות בישראל.
י. ארגון ושילוב אקדמאים מבני המיעוטים בפעילות האגודה.
יא. הוצאה לאור של כתב עת מדעי ופרסומים מקצועיים. 
יב. פעולות תרבות והעשרה.
יג. חברות במועדון "הוט", מועדון הצרכנות של האוכלוסיה האקדמית והטכנולוגית בישראל.
יד. ייזום וביצוע כל פעולה אחרת, לקידום מטרות האגודה.


חברות באגודה

בוגרי אוניברסיטאות מוכרות בארץ ובחו"ל, בתחומי מדעי החברה והרוח, בעלי תואר אקדמי ראשון ומעלה ובעלי תעודות מטעם מוסדות שהוכרו ע"י הנהלת האגודה.

 


מוסדות האגודה

1. ועידה ארצית (אסיפה כללית)
2. נשיאות כבוד
3. יו"ר האגודה וסגניו
4. הנהלה ארצית
5. ועדת ביקורת
6. ועדות ארציות
7. בית דין האגודה 

 


מוסדות מחוזיים

לאגודה ארבעה מחוזות: תל אביב והמרכז, חיפה והצפון, ירושלים, מחוז הדרום.

המוסדות המחוזיים הם:

1. מועצה מחוזית (אסיפה כללית של חברי המחוז)
2. יו"ר המחוז
3. הנהלה מחוזית
4. ועדות מחוזיות


שיתוף פעולה בינלאומי

האגודה פועלת בשיתוף פעולה עם אגודות אקדמאיות דומות בחו"ל בתחומים הבאים: 

א. קידום וטיפוח חילופי מידע וניסיון בין חברינו בארץ לבין עמיתיהם בארצות שונות.
ב. צוותי עבודה משותפים בנושאים מוגדרים.
ג. חילופי אנשי מקצוע בתחומים שונים במסגרת תוכניות השתלמות.
ד. כנסים בינלאומיים.
ה. שיתוף פעולה עם ארגונים בינלאומיים.
ו. ביקורים הדדיים של משלחות מקצועיות.
ז. השתלבות בתוכניות בינלאומיות לסיוע מדעי למדינות העולם השלישי.
ח. תוכניות לאירוח הדדי.


נושאי תפקידים באגודה

נשיאות כבוד

מר שלמה קלדרון

פרופ' שמעון שטרית

ד"ר אריה נחמיאס

ד"ר שלומית גלר

עו"ד גדעון פישר

פרופ' דני הרשקוביץ

פרופ' רון שפירא

 

יו"ר האגודה

אלי סער

 

סגני יו"ר האגודה

אלי מור יוסף

רם אלטמן

אריה ונגרקו

יושבי ראש המחוזות והחטיבות

דורית בן סניור, יו"ר חטיבת בנק ישראל

רם אלטמן, יו"ר חטיבת התעשייה האווירית

דר' אבי אביב, יו"ר מחוז תל אביב והמרכז

אריה ונגרקו, יו"ר מחוז חיפה והצפון ועורך "הד המח"ר"

אפי להב, יו"ר מחוז ירושלים

עו"ד מיכה לנקרי, יו"ר מחוז דרום

גרימברג שחר ענת-יו"ר חטיבת תעש

יוסף חנן-יו"ר רותם אמפרט

גזבר האגודה

רו"ח יהודה וידן

יו"ר ועדת הביקורת

איגנציו גולדפרב

אב בית דין האגודה

משה בק

יו"ר ועדת המלגות

פרופ' אייל זיסר

חברי ההנהלה הארצית

יו"ר האגודה, סגן יו"ר האגודה, יושבי ראש המחוזות, סמדר מרובקה, ניר לוי , הנאדי עאזם, קרן קופל, אבנר דהרי, ליאת אילוז, עמית נהוראי, אסף קטן, אלי כהן, עמית בר לב, יוסף יצחק, אמיר ולס. 

.